Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
REGULAMIN

   

Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://motek.com.pl prowadzony jest przez Eliza Mytych – Kumańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Eliza Mytych – Kumańska „MOTEK” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Szkolna 14, 26 – 026 Morawica, numer NIP: 657-179-79-63, numer REGON: 260449980.

2. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny:

Eliza Mytych – Kumańska „MOTEK”
ul. Szkolna 14, 26 – 026 Morawica
Poczta elektroniczna: motek@motek.com.pl
Kontakt telefoniczny: 508 947 056 (koszt połączenia wg stawki operatora)

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

4. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

 1. a)  Konto – konto Klienta w Sklepie internetowym, w którym gromadzone są dane podane

  przez Klienta oraz informacje dotyczące złożonych zamówień. Klient uzyskuje dostęp

  do Konta za pomocą loginu oraz hasła.

 2. b)  Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego

  osoba fizyczna dokonująca z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej

  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. c)  Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

  nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą

  elektroniczną przez Usługodawcę lub z którą może być zawarta umowa sprzedaży.

 4. d)  Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym

  https://motek.com.pl

 5. e)  Sprzedawca/Usługodawca – Eliza Mytych – Kumańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Eliza Mytych – Kumańska „MOTEK” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności

(adres do doręczeń): ul. Szkolna 14, 26 – 026 Morawica, NIP: 657-179-79-63, REGON:

260449980,
f) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie

danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.).

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę:

 1. a)  Rejestracja Konta – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości

  założenia Konta Klienta w Sklepie internetowym. Procedura dotycząca rejestracji Konta została szczegółowo opisana w § 5 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie,

 2. b)  Składanie zamówień – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości składania zamówień w celu zawierania umów sprzedaży na odległość. Procedura została szczegółowo opisana w § 7 niniejszego regulaminu,

 3. c)  Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Procedura dotycząca usługi Newsletter została szczegółowo opisana w § 6 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie,

 4. d)  Przypomnienie hasła – usługa umożliwiająca Usługobiorcy wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta. Utworzenie hasła możliwe jest poprzez zakładkę „Zaloguj się/Nie pamiętasz hasła”, po wpisaniu adresu e-mail oraz kliknięciu na przycisk „Zmień hasło”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 5. e)  Zapytaj o produkt – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości skierowania do Usługodawcy zapytania w sprawie produktów dostępnych w Sklepie. Aby zapytać o produkt należy na karcie produktu kliknąć na przycisk „Zapytaj o produkt”, następnie należy podać imię, adres e-mail, wpisać treść zapytania oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 6. f)  Poleć znajomemu – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości polecenia produktu dostępnego w ofercie Sklepu innemu Usługobiorcy. Aby polecić produkt należy na karcie produktu kliknąć na zakładkę „Poleć znajomemu”, następnie należy podać adres e-mail osoby polecającej, adres e-mail znajomego oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 7. g)  Opinia produktu – usługa dostępna dla Klientów, którzy dokonali rejestracji Konta i umożliwia dodawanie opinii do wybranych produktów. Aby zamieścić opinię należy uzyskać dostęp do Konta, następnie na karcie produktu kliknąć za zakładkę „Dodaj opinię”, następnie należy zredagować treść recenzji oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 8. h)  Przechowalnia – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości tworzenia listy produktów. Usługa dostępna jest na Usługobiorców posiadających Konto Klienta. Aby skorzystać z usługi przechowalni należy wybrać określony produkt i kliknąć na karcie produktu na przycisk „Dodaj do przechowalni”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

  § 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym posługuje się w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca i Usługodawca są następujące:

 1. a)  posiadanie komputera lub innego urządzenia wyposażonego w system operacyjny Windows, Ubuntu, Linux, Mac, OSX,

 2. b)  aktywne połączenie internetowe,

 3. c)  posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),

 4. d)  przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Opera,

 5. e)  włączona obsługa JavaScript,

 6. f)  zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player,

 7. g)  minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

3. Usługobiorca korzystający ze strony Sklepu internetowego zobowiązany jest do:

 1. a)  korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od

  dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

 2. b)  korzystania z wszelkich treści dostępnych w Sklepie wyłącznie na własny użytek,

 3. c)  niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach

  Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

 4. d)  niepodejmowania działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm

  społecznych lub godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąkolwiek godność.

§ 4 Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę

1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
a) złośliwe oprogramowanie – są to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego

użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany,
b) programy szpiegujące – są to programy śledzące działania Usługobiorcy, które

gromadzą informacje o Usługobiorcy i przesyłają je autorowi programu,
c) włamania do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy z użyciem narzędzi

hackerskich,
d) wyłudzanie poufnych informacji np. haseł przez podszywanie się pod inną osobę,
e) spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie

do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym.

3. Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany.

4. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.

§ 5 Rejestracja Konta

1. W celu rejestracji Konta, Usługobiorca powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu. Aby dokonać rejestracji należy wykonać następujące czynności:

 1. a)  kliknąć na zakładkę „Zarejestruj się”,

 2. b)  podać dane wymagane do rejestracji w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu,

  adres e-mail, ustalić hasło składające się z min. 6 znaków,

 3. c)  podać dane adresowe: ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj,

 4. d)  zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić zapoznanie z regulaminem,

 5. e)  kliknąć na przycisk „Zarejestruj się”.

2. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji. Z chwilą przesłania potwierdzenia rejestracji zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

3. Usługodawca nie przetwarza w systemie teleinformatycznym Sklepu haseł zarejestrowanych Usługobiorców. W przypadku utraty hasła, możliwe jest wygenerowanie nowego hasła poprzez usługę „Nie pamiętasz hasła”.

4. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Usługobiorca w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: motek@motek.com.pl lub w formie pisemnej na adres: Eliza Mytych – Kumańska „MOTEK”, ul. Szkolna 14, 26 – 026 Morawica. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta.

5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym, gdy Usługobiorca prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hackerska), a także w przypadku, gdy nastąpi zamknięcie lub likwidacja Sklepu internetowego. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.

§ 6 Usługa Newsletter

1. Usługa Newsletter związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony, nie częściej niż raz w tygodniu.

2. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych w formie Newsletter’a w następujący sposób:

 1. a)  podczas rejestracji Konta, zaznaczając checkbox „Zapisz się do Newslettera”,

 2. b)  wpisując imię, adres e-mail w zakładce „Zapisz się do naszego Newslettera”,

 3. c)  po zalogowaniu do Konta w zakładce „Moje Konto” poprzez zaznaczenie checkbox’a

  „Zapisz się do Newslettera”.

3. Każda wiadomość e-mail, jaka wysyłana jest w ramach usługi Newsletter zawiera dane nadawcy Newsletter’a, informacje handlowe związane z promowaniem towarów i usług, a także link umożliwiający rezygnację z usługi Newsletter.

4. Usługobiorca może zrezygnować z subskrypcji Newsletter’a w każdej chwili bez podawania przyczyny. Rezygnacja z usługi Newsletter może nastąpić poprzez wysyłanie wiadomości e- mail na adres: motek@motek.com.pl lub po zalogowaniu do Konta Klienta i odznaczeniu zgody na wysyłkę Newsletter’a. Rezygnacja z usługi Newsletter oznacza, iż Usługobiorca nie będzie otrzymywał informacji handlowych. Z chwilą rezygnacji z usługi Newsletter, następuje usunięcie adresu e-mail Usługobiorcy z listy adresów e-mail Usługi Newsletter.

§ 7 Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w ofercie Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt, który zamierzamy nabyć i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Do koszyka”. Następnie Klient dokonuje wyboru formy dostawy, formy płatności oraz podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia poprzez rejestrację Konta, logowanie do Konta lub poprzez formularz zamówienia bez konieczności rejestracji i logowania do Konta.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie jej otrzymanie.

4. Po skompletowaniu całości zamówienia, wybraniu sposobu dostawy, formy płatności, Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk „Zamawiam i płacę”. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

§ 8 Ceny towarów

1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

§ 9 Płatność za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

 1. a)  przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 2. b)  przelew bankowy za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU

  (realizacja płatności następuje za pomocą szybkiego przelewu internetowego lub karty

  kredytowej),

 3. c)  płatność za pobraniem u kuriera przy odbiorze przesyłki,

 4. d)  płatność gotówką podczas odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.

2. Płatność przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank ING Bank Śląski, nr rachunku: 83 1050 1416 1000 0090 7855 4426. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.

3. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki.

4. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu PayU prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60 – 166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399.

5. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na dokonanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi pisemnie lub drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 10 Dostawa towaru

1. Sprzedawca dostarcza towar w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba, że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia wskazano krótszy termin dostawy.

2. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:

 1. a)  przy płatnościach realizowanych przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia

  zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

 2. b)  przy płatnościach elektronicznych lub płatnościach kartą płatniczą realizowanych

  poprzez system PayU, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na

  rachunku bankowym Sprzedawcy,

 3. c)  przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy

  sprzedaży.

3. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS oraz Poczty Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.

4. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo podany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia oraz dodatkowo dostępny w zakładce „Cennik przesyłek”.

5. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ul. Szkolna 14, 26 – 026 Morawica, od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 508 947 056 lub drogą elektroniczną na adres: motek@motek.com.pl

§ 11 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 5561- 5563 Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

 1. a)  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,

 2. b)  żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć pisemnie na adres: Eliza Mytych – Kumańska „MOTEK”, ul. Szkolna 14, 26 – 026 Morawica lub w formie elektronicznej na adres: motek@motek.com.pl

4. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail), a także wskazanie przyczyny reklamacji (opis dostrzeżonej wady w towarze) oraz żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca

nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy: Eliza Mytych – Kumańska „MOTEK”, ul. Szkolna 14, 26 – 026 Morawica.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeks cywilny).

§ 12 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 12 pkt 7 i pkt 8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: motek@motek.com.pl lub pisemnie na adres: Eliza Mytych – Kumańska „MOTEK”, ul. Szkolna 14, 26 – 026 Morawica.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 1. a)  dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do

  przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub

  wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

 2. b)  dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub

  w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie

14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Eliza Mytych – Kumańska „MOTEK”, ul. Szkolna 14, 26 – 26 Morawica.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. a)  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 2. b)  w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 3. c)  w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 4. d)  w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

 5. e)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

 1. a)  zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach, ul. Sienkiewicza 76, 25–501 Kielce http://www.wiihkielce.pl

 2. b)  złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

 3. c)  skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

 1. d)  skorzystać z pomocy prawnej świadczonej pod numerem Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Federację Konsumentów. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 18: 00. Porady udzielane są bezpłatnie, dzwoniący ponosi jedynie koszt połączenia zgodny z taryfą swojego operatora,

 2. e)  skorzystać z Konsumenckiego Centrum E-porad, gdzie eksperci Stowarzyszenia dla Powiatu, Stowarzyszenia Aquila i Stowarzyszenia Euro-Concret udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl.

3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu to: motek@motek.com.pl

4. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl

§ 14 Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: motek@motek.com.pl lub pisemnie na adres: Eliza Mytych – Kumańska „MOTEK”, ul. Szkolna 14, 26 – 026 Morawica.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę.

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 15 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Eliza Mytych – Kumańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Eliza Mytych – Kumańska „MOTEK” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Szkolna 14, 26 – 026 Morawica, NIP: 657-179-79-63, REGON: 260449980.

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:
a) pod adresem poczty elektronicznej: motek@motek.com.pl
b) korespondencyjnie: Eliza Mytych – Kumańska „MOTEK”, ul. Szkolna 14, 26 – 026

Morawica.

3. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

 1. a)  w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez

  czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

 2. b)  w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

 3. c)  w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez czas obsługi reklamacji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

 4. d)  w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez czas wykonania obowiązków z tego tytułu,

 5. e)  w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,

 6. f)  w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,

 7. g)  w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,

 8. h)  w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. a)  w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu,

  adres e-mail, NIP, numer rachunku bankowego,

 2. b)  w celu świadczenia usługi rejestracji Konta, przetwarzane są takie dane jak: imię,

  nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, NIP,

 3. c)  w celu obsługi reklamacji przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie numer rachunku

  bankowego, jeżeli następuje zwrot pieniędzy,

 4. d)  w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy przetwarzane są takie dane jak: imię,

  nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku

  bankowego,

 5. e)  w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane są takie dane jak: imię,

  nazwisko, adres korespondencyjny, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

 6. f)  w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres siedziby, numer rachunku

  bankowego,

 7. g)  w celu realizacji usługi Newsletter, przetwarzany jest adres e-mail,

h) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, nazwa firmy prowadzonej przez osobę fizyczną, numer NIP, (jeżeli został podany), adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.

5. Administrator danych udostępnia dane osobowe Klientów w następujących przypadkach:

 1. a)  firmom kurierskim realizującym przesyłki na zlecenie Administratora,

 2. b)  operatorom systemu płatności elektronicznych,

 3. c)  bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

 4. d)  upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak usługi księgowe, usługi informatyczne, usługa hostingu.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

 1. a)  zawierania umowy sprzedaży na odległość. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,

 2. b)  rejestracji Konta Klienta w Sklepie. W celu rejestracji Konta Klienta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację Konta Klienta,

 3. c)  rozpatrywania reklamacji przez Sprzedawcę, niezbędne jest podanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,

 4. d)  w przypadku składanych oświadczeń woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Niepodanie danych uniemożliwi skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,

 5. e)  z uwagi na obowiązki ustawowe administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia dokumentacji księgowej oraz podatkowej. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. a)  dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

 2. b)  do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,

  (art. 15 ust. 3 RODO),

 3. c)  do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są

  nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

 4. d)  do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do

  celów przetwarzania (art. 17 RODO),

 5. e)  do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia

  przetwarzania danych, gdy:

 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na

okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

 •   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

 •   administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 •   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

 1. f)  do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

 2. g)  do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tym celach (art. 21 RODO),

 3. h)  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona,

 4. i)  wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane są przetwarzane przez administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

9. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Niniejszy regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposób dostawy, zmiany usług świadczonych drogą elektroniczną, zmiany danych teleadresowych. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone

zamówienia a także zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży, które objęte są regulaminem obowiązującym w dniu składania zamówienia przez Klienta. Sprzedawca opublikuje jednolity tekst regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. Klienci, którzy dokonali rejestracji Konta w Sklepie internetowym, zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail. Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin będzie wiązać Klienta, który dokonał rejestracji Konta, który nie wypowie umowy o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073, 2244, z 2019 r. poz. 80), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

6. Wszystkie fotografie produktów jak i pozostałe materiały w szczególności teksty, grafiki, opublikowane na stronie Sklepu internetowego stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339).

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16 lipiec 2019 r.

Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

– Adresat: Eliza Mytych – Kumańska „MOTEK”, ul. Szkolna 14, 26 – 026 Morawica, adres e- mail: motek@motek.com.pl numer telefonu: 508 947 056
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data

(*) Niepotrzebne skreślić

 

 

regulamin.pdf

odstąpienie_od_umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl